top of page

Revidert avløpsdirektiv fra EU får stor innvirkning i Norge

EU-kommisjonen kom nylig med forslag til revidert avløpsdirektiv, som foreslår strengere krav til fjerning av fosfor og nitrogen. Norske renseanlegg vil også måtte tilpasse seg de strengere kravene.


26. oktober publiserte EU-kommisjonen forslagene, som bygger på en evaluering fra 2019 og en omfattende konsekvensutredning. Direktivet foreslår flere endringer som vil kunne slå inn hardt også i Norge.


Kraftig skjerping i nitrogenkrav – flere norske byer blir berørt

For alle anlegg i sensitive områder, som i Norge omfatter Østlandet, foreslås et nytt krav om 90 prosent fosforfjerning. Dette skal gjelde fra 2035 for anlegg større enn 100 000 pe og fra 2040 for anlegg på mellom 10 000 og 100 000 pe.


– På Østlandet er fosforkravet langt på vei allerede innført og vil derfor ikke by på nevneverdige utfordringer. For nitrogen foreslås et nytt krav om 85 prosent fjerning, som er en kraftig skjerping av kravene. Økningen fra 70 prosent til 85 prosent fjerning av nitrogen vil kunne få konsekvenser for over 50 renseanlegg på Østlandet, som allerede er blitt forespeilet nitrogenfjerning, sier daglig leder Anders Øfsti i Hias How2O.


EU-kommisjonen legger opp til at kravene for henholdsvis 90% fjerning av fosfor og 85% fjerning av nitrogen skal gjelde alle anlegg over 100 000 pe. Det innebærer at også renseanleggene i Kristiansand, Stavanger og Jæren, Bergen, Ålesund og Trondheim vil kunne få krav om både fosfor og nitrogenfjerning.


Flere nye krav i direktivet

Avløpsdirektivet foreslår også innføring av nye bestemmelser, blant annet krav om rensing av mikroforurensinger, krav om energinøytralitet for renseanlegg større enn 10 000 pe innen 2040, og krav om gjenvinning av ressurser for slam og næringsstoffer.


– Gjenvinning av ressurser skal prioriteres, både for slam og næringsstoffer. EU-kommisjonen ønsker delegert myndighet til å sette minimum gjenvinningsgrad for kritiske råvarer, for eksempel fosfor. Dette kan man oppnå gjennom fosforgjenvinning og BioP-prosesser.

– Vi forventer at en konsekvens av EU-kommisjonens forslag til direktiv vil bli at flere norske kommuner og renseanlegg velger teknologi som legger til rette for sirkulært kretsløp for fosfor, slik som Hias-prosessen gjør, sier Øfsti.Comments


bottom of page